18. august 2011

ROBEK Demokratiet

Onsdag 17 August uttrykker Jacob Børresen fra Arbeiderpartiet bekymring for at jeg har gått helt over bord. Jeg tror ikke han trenger å være bekymret for det. Jeg står trygt med begge beina plantet på landjorda. Leserinnlegget mitt kan finnes både på nettutgaven av Gjengangeren og på Horten og Borre Høyres nettsider. Der kan man lese at jeg bla skriver: “en kommune kan ikke gå konkurs så kommunen blir satt under administrasjon av fylkesmannen”. At det kan tolkes dit hen at jeg hevder at Horten kommune er konkurs forstår ikke jeg, men jeg skal ta selvkritikk. I ettertid ser jeg at jeg sannsynligvis burde skrevet: “Horten kommune er ikke konkurs da en kommune ikke kan gå konkurs, men ved å komme i ROBEK registrert blir kommunen satt under administrasjon av fylkesmannen”.

Videre ser jeg at jeg har hevdet “at lokaldemokratiet er avviklet og at åpenhet og deltakelse i lokal politikken er borte.”  Igjen forstår jeg ikke hvordan følgende fra mitt innlegg kan tolkes dit.

“Er det ikke problematisk for lokaldemokratiet at kommunens politiske beslutningsmyndighet blir innskrenket? Er det ikke slik at hvis et lokaldemokrati skal være levende, så må man være i stand til å styre i eget hus?”

og

“Høyre mener at det å være en ROBEK kommune begrenser vår styringsrett, og dermed også vårt lokaldemokrati. Folkevalgte beslutninger og prioriteringer kan bli satt tilside av “overformynderiet”, noe som er stikk i strid med mer demokrati, åpenhet og deltagelse. Uten demokrati, åpenhet og deltagelse lokalt, får vi heller ikke demokrati, åpenhet og deltagelse nasjonalt, noe vi alle ønsker etter den siste tids hendelser. Det er ditt valg som velger som styrer hvilket lokaldemokrati vi skal ha fremover”

Horten kommune sliter med et budsjett underskudd som begrenser kommunestyrets handlingsfrihet. Der er vi enige. Mitt poeng er at den begrensede handlingsfriheten sammen med at fylkesmannen må godkjenne låne opptak, langsiktige leieavtaler og budsjettvedtak er problematisk for lokaldemokratiet. Fylkesmannen kan gjennom sin behandling av budsjettet sette foten ned for demokratisk fattede vedtak i kommunestyret og på den måten overstyre det lokal politikerne prioriterer. At fylkesmenn setter foten ned for budsjettvedtak fattet i ROBEK kommuner er ikke bare en teoretisk handling, men en handling som de utøver i praksis. Da reduseres lokal demokratiet. Hvis lokal politikerne bare har handlingsfrihet til å flytte penger mellom de lovpålagte oppgavene, hva kan det gjøre med lokalt engasjement? Innbyggerne i Horten fortjener et kommunestyre som har full styrings rett slik at de demokratisk valgte representantene har mulighet til å følge sin kurs uhindret av tredjepart. Der mener Høyre at Arbeiderpartiet har feilet og jeg registrerer at Arbeiderpartiet og Høyre er uenige om hvorvidt det er problematisk at det er fylkesmannen som til syvende og sist sitter ved roret i Horten kommune og ikke det demokratisk valgte kommune styret.

Det er mange nok i dag som uttrykker sin frustrasjon ved nettopp å ikke delta fordi de ikke ser forskjell på de politiske partiene. Det er mange nok som ikke tror på de valgløftene politikere bortforklarer at de ikke klarte å holde. Det er mange nok som ikke tror på politikere som bruker konstruerte ord og vendinger for å lage virkelighets beskrivelser som ikke stemmer overens med det de selv oppfatter. Det spiller ingen rolle hva man stemmer eller om man stemmer. Det er “same shit new wrapping”. Jeg mener dypt og inderlig at dette er et demokratisk problem og det bekymrer meg at konsekvensen av kommunens inntreden i ROBEK kan være enda et inticament for innbyggerne til ikke å ville engasjere seg eller avgi stemme.

Hvis et privat foretak hadde styrt økonomisk slik Horten kommune er blitt styrt, hvor lenge hadde daglig leder og styret i det private foretaket fått lov å bli sittende av generalforsamlingen? En kan selvsagt ikke direkte sammenligne en kommune med et privat foretak da kommunestyret har et stort langsiktig samfunns ansvar overfor sine innbyggere, styrt av åpenhet og lokaldemokrati, og ikke økonomi alene. Men det er økonomien som gir kommunestyret handlings rom til å sette sitt samfunns ansvar ut i livet, derfor blir det så viktig at man holder orden i eget hus og forvalter innbyggernes skattepenger på en bærekraftig måte. Hortens innbyggere fortjener bedre enn ROBEK.

Det finnes mange gode grunner til å stemme Høyre og ikke Arbeiderpartiet ved årets kommunevalg. At Horten kommune er i ROBEK er etter min mening en god grunn til nettopp å stemme Høyre.

Jan-Petter Krüger
Listekandidat
Horten og Borre Høyre - http://horten.hoyre.no(Innlegget er trykket i Gjengangeren den 18 august)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar