15. august 2011

ROBEK kommunen Horten

Vi blir fortalt av de som har sittet ved førersetet politisk de siste 12 årene at Høyre overdriver betydningen av at Horten kommune er registrert i ROBEK registeret. Det er visst ikke noen krise at Horten står i ROBEK. De sier at Høyre svartmaler situasjonen.  Gjør Høyre egentlig det?

ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll) ble opprettet i 2001 som et sentralt politisk styringsverktøy overfor kommuner og fylkeskommuner. For å unngå statlig kontroll og styring må kommunene holde orden på kommuneøkonomien. Med andre ord: Hold orden på kommuneøkonomien hvis kommunen ikke ønsker å miste lokal styringsfrihet.

Det å bli satt på ROBEK listen er på mange måter ikke så veldig ulikt en konkurs. Ved en konkurs blir konkursboet satt under administrasjon av en bobestyrer, en kommune kan ikke gå konkurs så kommunen blir satt under administrasjon av fylkesmannen. Denne administrasjonen innebærer at låne opptak, langsiktige leieavtaler og budsjettvedtak må godkjennes av og kan overstyres av fylkesmannen.

Er det ikke problematisk for lokaldemokratiet at kommunens politiske beslutningsmyndighet blir innskrenket? Er det ikke slik at hvis et lokaldemokrati skal være levende, så må man være i stand til å styre i eget hus?

Hvordan kommer en kommune inn i ROBEK registeret? ECON Pöyry har gjort en undersøkelse for fylkesmannen i Nordland. De peker på at årsaken ikke er den økonomiske situasjonen i seg selv, men hvordan kommunene forholder seg til den. Videre sies det: “Tre hovedforklaringer trer frem: Dels har en del kommunepolitikere svak kompetanse på kommunale regnskaper og prinsipper for økonomistyring, og dermed dårlig grunnlag for både situasjonsforståelse og utforming av tiltak. Dels har partipolitikk og kortsiktige valgtaktiske hensyn fått dominere over helhetlige og gjennomførbare løsninger. Den viktigste årsaken synes likevel å være politisk unnfallenhet. Krevende og tøffe omstillinger utsettes i det lengste, selv om behovet for dem for en stor del er erkjent.” Kan dette også gjelde de som har styrt Horten kommune med stø hånd inn i ROBEK de siste 12 årene?

Høyre mener at det å være en ROBEK kommune begrenser vår styringsrett, og dermed også vårt lokaldemokrati. Folkevalgte beslutninger og prioriteringer kan bli satt tilside av “overformynderiet”, noe som er stikk i strid med mer demokrati, åpenhet og deltagelse. Uten demokrati, åpenhet og deltagelse lokalt, får vi heller ikke demokrati, åpenhet og deltagelse nasjonalt, noe vi alle ønsker etter den siste tids hendelser. Det er ditt valg som velger som styrer hvilket lokaldemokrati vi skal ha fremover.

Høyre erkjenner at det dessverre ikke kan bevilges penger til alle gode formål som måtte fortjene det. Kommuneøkonomien er ikke et bunnløst sluk. Kommunestyret må prioritere hvor pengene skal benyttes, og tidligere års opparbeidede underskudd må dekkes inn av det nye kommunestyret. Høyre vil ikke være med på budsjettkutt etter ostehøvel prinsippet som har vært benyttet av posisjonen i kommune styret de siste årene og som har medført at alle områder får mindre og mindre og sliter mer og mer. Prinsippet ser ut til å være at alle skal ha det like stramt og vanskelig. Høyre vil fortrinnsvis prioritere kjerne områdene våre, Skole, Helse og Omsorg og lovpålagte oppgaver.

Jan-Petter Krüger
Listekandidat
Horten og Borre Høyre(Innlegget er trykket i Gjengangeren den 15 august)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar