19. juni 2012

Huff, hva er dette

var det første jeg lurte på når jeg leste denne (Fritt fall i høyresidas drømmeskole)? Manifest Analyse har begått en såkalt rapport om tilstanden i den svenske skolen hvor de mener å vise at alt som er vondt og leit i den svenske skolen skyldes privatisering og konkurranse. Samtidig klarer de å fortelle at dette er den norske høyresidens drømmeskole som vil komme å ta deg en dag ganske så raskt etter valget i 2013 hvis høyresiden får flertall på stortinget. Og der kom vel egentlig formålet raskt til overflaten. Formålet med denne rapporten, og vinklingen, er å forsøke å skremme, hverken mer eller mindre. Samtidig ser det vel også ut til at formålet er å gi lettvindt ammunisjon til de rødgrønnes valgkamp frem mot 2013.

Nå kan ikke jeg skryte på meg noen akademiske referanser, slike forfatter av rapporten sikkert kan. Jeg har heller ikke dyptgående kjennskap til hverken norsk eller svensk skole, jeg er jo bare en skarve lokalpolitiker, men jeg har øyne og jeg kan lese. Når noe ser ut som en gris, lukter som en gris og høres ut som en gris, kan det noen ganger være interessant  å se på litt nærmere på dyret for å se om det faktisk er en gris.

Min umiddelbare reaksjon etter å ha lest rapporten fra Manifest Analyse et par ganger, er at her er det et eller annet rundt årsak og virkning som ikke henger helt på greip. Jeg sitter med følelsen av at konklusjonen "Svensk skole har private skoler , svensk skole sliter med resultatene, derfor er private skoler årsaken" blir litt som å si "De fleste drukner når salget av iskrem er på topp, derfor er iskrem årsaken til drukning". Det er nok en gris vi har med å gjøre her ja....

La oss glemme den svenske skolen litt og se på den norske først. I 2000 ble den første PISA undersøkelsen gjennomført og det var sjokkartede tilstander i norske media, norsk skole og i det politiske miljø når resultatet ble lagt frem i 2001. Vi trodde at vi var best i verden på skole, vi brukte omtrent mest penger i verden på skole og så var vi bare middelmådige? PISA undersøkelsene blir gjennomført hvert 3 år og resultatene i 2003 og 2006 var enda dårligere enn den i 2000. Undersøkelsen i 2009 ble et lysglimt og viste at Norge var oppe på nivået vi hadde i 2000 igjen. Stor jubel, selv blant kritikerene av slike tester, som f.eks. Kristin Halvorsen. Det var visst glemt at vi bare var på sjokk nivået fra 2000.....

Et annet nordisk land det kan være interessant å skjele litt til er Finland. Finland har omtrent samme fordeling mellom offentlige og private skoler som det Norge har, litt i overkant av 2 % elever som går på private skoler. Finland gruser norsk skole på PISA undersøkelsene fra 2000 og frem til i dag. Forklaringen på dette er ihvertfall ikke fordelingen mellom offentlige og private grunnskoler. Det kunne vært interessant om Manifest Analyse hadde tatt seg bryet med å gi ute en rapport som viser hvorfor norsk skole presterer nedadgående mens den finske skolen presterer oppadgående, men det er vel for mye å håpe på da det vil undergrave hele agendaen der i gården.

Vi sitter da med en situasjon hvor svensk og norsk skole har hatt omtrent samme negative utvikling på internasjonale tester i en lang periode. I den sammenheng virker det litt merkelig at Manifest Analyse bruker den svenske skolen som skremmebilde. Den norske skolen er da ikke vesentlig bedre i denne sammenheng?

Hva har så skjedd i svensk skole? Helt åpenbart har det skjedd en økning av antall private grunnskoler. Det er ifølge rapporten 12% av de svenske elevene som går på en privat grunnskole. I tillegg har vi følgende endringer
  • Stykkpris finansiering
  • Fritt skolevalg
  • Fra sentralisert skolesystem til desentralisert skolesystem
  • Endring av karaktersystemet
  • Endring av lærerutdanningen
  • Endring av undervisning
  • Øking av førskole deltaking
  • Større ulikhet i det svenske samfunnet generelt
  • Bosetningsmønstre
Å dra konklusjonen at det er private skoler og fritt skolevalg som er årsaken til at svensk skole hatt en nedadgående tendens og større ulikhet blir for meg useriøst og ubalansert, selv i det politiske spillet. Her er det mange ulike endringer som kan påvirke skolens resultater negativt og positivt. Jeg tror at svenske skole forskere ser at dette er et sammensatt problem, uten lettvindte forklarings modeller. 

At Manifest Analyse og de rødgrønne ikke er glad i private skoler vet vi. Rapporten drar frem svenske skole aktører som er griske, umoralske og egentlig ikke bryr seg om skolen. Javel, hvilken relevans har dette til Norge og høyresidens vilje til å tillate flere friskoler? Og det er friskoler vi snakker om her, ikke private skoler. Vi må skille mellom friskolene som er delvis finansiert av det offentlige og private skoler som ikke er offentlig finansiert. Vi har regler i Norge når det gjelder muligheten til å ta ut utbytte fra friskolene, og vi har et system for å sørge for at at skoler som bryter disse reglene blir stilt til ansvar. Noe som har skjedd med John Bauer skolen, og bra er det. 

Jeg har et håp, om enn minimalt, om at denne delen av skole debatten vil dreie seg om en debatt om vi bare skal akseptere friskoler som profilerer seg på religion, alternativ pedagogikk, toppidrett og internasjonale skoler, eller om vi skal kunne ha fri skoler som profilere seg på fokus på dans, drame, elektro, naturfag, kvalietet eller hva som helst. Jeg er fortsatt optimist.

Manifest Analyse sin fremstilling av Høyre's skole politikk kan de få ha for seg selv. Det viktigste for Høyre er å styrke den offentlige skolen og gjøre den bedre. Det er der de fleste barna går og der de fleste barna vil fortsette å gå i fremtiden. Så ønsker Høyre at offentlig finansierte friskoler skal være et alternativ til den offentlige skolen, med utbytte begrensning og reguleringer. 

Jeg synes også at rapporten blir et merkelig innspill i debatten om ulikheter i samfunnet, det er jo et av hovedpoengene i rapporten at forskjellene på andre siden av grensen skyldes mislykket skole politikk. Det har jo, til tross for rødgrønnn retorikk, blitt større forskjeller i Norge det siste 10 året, også i den norske skolen. Den rødgrønne politikken vi har hatt nå i snart 8 år ser ikke ut til å kompensere for de økte forskjellene. Og skolen som helhet ser heller ikke ut til å makte å kompensere for forskjeller i sosial bakgrunn. Fra en interessant rapport:
Det er få tegn i datamaterialet som tyder på at skolen kompenserer for forskjeller etter sosial bakgrunn når det gjelder elevenes læringsutbytte, men resultatene tyder på at Oslo-skolen synes å lykkes noe bedre med å kompensere enn hva enn finner for landet for øvrig, samt at antall PCer kan ha en kompensatorisk virkning.(NIFU Rapport 35-2011)
Kanskje det er en ide å spørre seg om hvorfor Oslo lykkes bedre enn andre? Kan det være fordi Høyre i Oslo satser på læreren og tidlig innsats. Mer undervisning og gode lærere med bedre lønn på skoler med svake resultater?


Nivået på debatten er nok desverre lagt på et lavmål. Sitatet under trekkes nå villig frem av Kristin Halvosen og andre rødgrønne skole debatanter for å vise at det er noe umoralsk her
Det er verdt å nevne at en av de store aktørene innenfor privat utdanning i Norge, Anthon B. Nilsen, er en av bidragsyterne til Høyres partikasse. De eier blant annet privatskolene Treider og Bjørknes, og har de to siste årene gitt Høyre gaver på 50.000 kroner. Man må anta at de forventer en avkastning på de pengene, og de satser nok på å tjene gode penger på privatskoler dersom Høyre vinner valget
Når SV og Arbeiderpartiet mottar millionbeløp fra fagbevegelsen, hvilken avkastning er det fagforeningene forventer på de pengene? Er det slik at pengene har ulik renhetsgrad avhengig av hvem som gir støtte og hvem som mottar disse?