5. oktober 2012

Lokalpolitikk, politikerforakt og sjørøveri

Torild Brække er et flott menneske med et stort hjerte og et stort engasjement. Jeg har hatt det privilegium og store glede av å samarbeide tett med Torild i nesten et år, men nå ser det dessverre ut til at det er slutt på dette nære samarbeidet. Samarbeidet vil vel nå måtte bli mer formalisert siden vi nå ikke lenger tilhører samme parti.

Før jeg bestemte meg for å engasjere meg partipolitisk i Høyre og å stille til nominasjon på Høyres liste til kommunevalget,  brukte jeg tid på å overvære Høyres gruppemøter. Det jeg opplevde der overbeviste meg om at jeg ville kunne fungere innenfor rammene av et politisk parti. Det var det engasjementet og kunnskap jeg opplevde at Torild Brække og Børre Jacobsen hadde, som var den utløsende faktoren for meg. I perioden siden valget har sett på Torild som en slags mentor. Som helt fersk kommunestyre representant er det mye å lære, og jeg har opplevd at Torild har delt villig av sin erfaring og kunnskap. Jeg opplever det som utrolig leit at Torild ikke klarte å leve med forandringene som har skjedd i Høyres gruppe i forhold til å være i posisjon, og den dagen jeg leste i Gjengangeren at Torild hadde meldt seg ut av Høyre, var en tung dag. Den var tung både på Torilds vegne og på Høyres vegne. Jeg hadde så inderlig ønsket meg et annet utfall.

Det burde ikke overraske noen at Torilds utmelding skapte og skaper hodebry for Høyres gruppe. Høyre sitter i posisjon med 16 representanter(nå 15), et samarbeid med tre andre partier med flertall. Vi har en avtale om fordeling av verv basert på valgresultatet og vi har et budsjett samarbeid. I tillegg har vi et ansvar overfor Høyres velgere. Som en konsekvens av dette har en samlet kommunestyregruppe for Høyre gitt gruppeleder et mandat til å sikre at Høyre beholder sine posisjoner i råd og utvalg. Dette er viktig for Høyre sin gruppe, det er viktig for Høyre sine velgere og det er viktig for befolkningen generelt. Vårt demokrati er basert på tillit og respekt. Uten dette forvitrer demokratiet og politiker forakten øker.

Når Venstres gruppe med høy sigarføring i Gjengangeren synes de seiler i medvind og det virker uproblematisk for dem at posisjoner i forhold til valgresultat er ute av takt med hva Hortens befolkning faktisk har valgt, er det ikke bare Even Gran i SV som blir provosert. Venstres velgergrunnlag ga dem 2 representanter i kommunestyret. Etter fordeling av plasser i formannskap, råd  og utvalg vil jeg påstå at Venstre har posisjoner godt utover det velger grunnlaget legger til grunn. At venstre nå også ser ut til å mene at ytterligere styrking av Venstres posisjoner er en selvfølge, er med på å uthule ordningen vi har med representasjon etter velgergrunnlag.

At Torild har valgt å melde seg inn i Venstre skal ikke jeg legge meg opp i. Det får bli en sak mellom Torild og de som har valgt henne, på Høyres liste og program, ved neste kommunestyre valg. Så vil tiden vise om Torild er lojal mot det programmet hun ble valgt på for denne kommunestyre perioden eller ikke. Det jeg ikke hadde forventet var at Torild skulle se på de posisjonene hun ble valgt til av kommunestyret, på Høyres "kvote",  som sine personlige posisjoner. At Venstre også ser ut til å dele dette synet er uforståelig. Jeg må ærlig innrømme at jeg forventet at en så rutinert lokalpolitiker selv ville sett konsekvensen  av valget hun gjorde ved å bryte ut av Høyres gruppe, og automatisk stilt sine valgte posisjoner til disposisjon for Høyre.

Jeg lurer på om Venstre vil ønske å ta noen posisjoner fra for eksempel Arbeiderpartiet også hvis anledningen skulle by seg, og er ledelse av Hovedutvalget for Kultur, Oppvekst og Famile "ledig" dersom Robertsen velges inn på Stortinget? Jeg er ikke enig i Even Gran sin konklusjon, men jeg er for en gang skyld helt enig i det Tore Larsen skrev på sin blogg i forbindelse med at Jan Focas meldte overgang til Arbeiderpartiet.

Nå kan vi ikke uten videre sammenligne Stortinget med kommunestyret, men hvordan voteringen i Stortinget foregår burde illustrere litt av at forholdet mellom partiene er tuftet på gjensidig respekt og tillit. På Stortinget er det ofte slik at representanter av ulike årsaker ikke kan være til stede ved voteringer. Partiene på Stortinget har da en ordning hvor man passer på at representanter uteblir fra voteringer slik at ikke styrkeforholdet skal bli endret. Dette er basert på tillit partigruppene i mellom. Uten denne tilliten ville selve grunnlaget for hvordan Stortinget fungerer bli borte.

Hvis Venstre i denne saken insisterer på at de har vunnet Torild Brække sine posisjoner , ja da er de vunnet ved sjørøveri, og de har bidratt til å svekke legitimiteten til lokaldemokratiet, gitt folk en grunn til ikke å stemme ved valg og bidratt til å øke politiker forakten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar